Tính toán công suất tiêu thụ điện gia đình

Thiết bị Số lượng Thời gian sử dụng (giờ)
Chọn nhấn nút thêm để thêm thiết bị sau đó nhấn nút tính toán để hiển thị kết quả:

Tổng công xuất tiêu thụ trong ngày là: kWh

Giá điện ước tính theo tháng là: